ලොහාන් රත්වත්තේව දොට්ට දමයි

  • By editor
  • June 21, 2023
  • 0
  • 151 Views

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට අනවසරයෙන් පැමිණි වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ ඉන් ඉවත් කිරීමට කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මෙම කමිටුව හමුවට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය කැඳවා තිබූ අවස්ථාවේ මෙම සිදුවීම සිදුව තිබේ.

කාරක සභාව විසින් රජයේ ආයතන කැඳවන අවස්ථාවලදී එම ආයතන අයත් අමාත්‍යාංශ භාර අමාත්‍යවරුන් සහභාගි නොවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *