වරාය වෘත්තිය සමිතිවලට අධිකරණ නියෝගයක්

  • By editor
  • December 27, 2023
  • 0
  • 161 Views

වරාය අධිකාරියේ වෘත්තීය සමිතිවලට එරෙහිව කොළඹ දිසා අධිකරණය විසින් වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම වෘත්තීය සමිති විසින් හෙට (28) ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් වළක්වාලමින් එම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *