වසන්තා හදපාන්ගොඩ නිමල් ලාංසාගේ පක්ෂයට පනී

  • By editor
  • October 3, 2023
  • 0
  • 140 Views

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ වෘත්තීය සමිති ජාලයේ ප්‍රබල සාමාජිකයෙක් වන වසන්තා හඳපාන්ගොඩ නිමල් ලාංසාගේ නව සන්ධානයට එක්වීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

එමෙන්ම මේ සදහා තවත් වෘත්තිය සමිති ගණනාවක් පොහොට්ටුවේ දේශපාලන කටයුතුවලින් ඉවත්ව නව සන්ධානයේ සමග එක්ව ඇති බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන වෘත්තීය සමිතිය,කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර සංගමය,වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරී සේවක සංගමය,තැපැල් සේවක සංගමය,වතු සේවක සංගමය,මහවැලි සේවක සංගමය,ජාල සම්පාදන සේවක සංගමය,මිනින්දෝරු සේවක සංගමය,රාජ්‍ය මුද්‍රණ සේවක සංගමය හා සංස්කෘතික කළා සංගමය ද ඊට ඇතුළත් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *