වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශයේ වාහන 344ක් ආ ගිය අතක් නෑ – ජාතික විගණන කාර්යාලය

  • By editor
  • August 28, 2023
  • 0
  • 247 Views

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයයේ තොරතුරු සදහන් නොමැති වාහන 344ක් අතුරුදන් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ජාතික විගනන කාර්යාලය මඟින් සිදුකර ඇති විගනන වාර්තාව අනුව මෙම කරුණු වාර්තා වන අතර එහි දැක්වෙන්නේ මෙම වාහන සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තොරතුරු සොයා ගත නොහැකි බවය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන 650ක් ලියාපදින්චි වී ඇති නමුත් දැනට භාවිත කරනු ලබන්නේ වාහන 306කි. ඉතිරි වාහන 344 අමාත්‍යාංශය භාරයේ නොමැතිබව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *