වාර විභාගයට රට වටේම දෙමාපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කරයි!

  • By editor
  • July 5, 2023
  • 0
  • 135 Views

පාසැල් මට්ටමින් දෙමාපියන්ගේ මුදල් එකතු කර පාසල් වල වාර විභාගය පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් කටයුතු කරමින් සිටින බව ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කරයි.

ඊට හේතුව වන්නේ මේ වන විට පාසැල් වාර විභාග පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් නොකර සිටීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

වාර විභාගය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇතත් එය පැවැත්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර නැති බවද පවසන ඔහු ඒ දරුවන් ගෙන් මුදල් අය කර විභාගය පැවැත්වීමට අර ඇදීමක් විය හැකි බවද කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *