වැට් නිසා ගෑස් ගණන් පෙන්වයි ද

  • By editor
  • December 12, 2023
  • 0
  • 49 Views

ඊයේ දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ වැට් බදු සංශෝධන පනත හේතුවෙන් මීළඟ ගෑස් මිල සංශෝධනයේදී විශාල මිල ඉහළ යෑමක් සිදුවුණු ඇති බව වාර්තාවේ.

මේ වනතෙක් ගෑස් සඳහා වැට් බද්ද අදාළ නොවුණද ඊයේ දිනයේ සිට ගෑස් සඳහා වැට් බද්ද අදාළ කර තිබේ.

ඒ අනුව ගෑස් සඳහා උපරිම 18%ක මිල වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව විචාරකයන් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *