වැට් බද්ද සම්මතයි 

  • By editor
  • December 11, 2023
  • 0
  • 43 Views

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 57කින් සම්මත වී ඇත.

පනතට පක්ෂව ඡන්ද 98ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 41ක් ලැබිණි.

මේ සමගම වැට් බදු අනුපාතය 18% දක්වා ඉහල යාමට නියමිත අතර මෙතෙක් බද්ද අදාල නොවූ භාණ්ඩ වර්ග රැසකටද බලපැවැත්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *