වැව රවුමේ ෆොටෝ ගන්න ලක්ෂ්මන් යාපා ගණන් උස්සයි

  • By editor
  • October 18, 2023
  • 0
  • 274 Views

කුරුණෑගල වැවරවුම ආශ්‍රිතව සිදුකෙරෙන විවාහ මංගල ඡායාරූප ගතකිරීම් සඳහා රුපියල් 5000 අය කරගැනීමට කටයුතු කෙරෙම බව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා සදහන් කරයි

ඒ දැනට අය කෙරෙන රුපියල් 1500 ගාස්තුව ඉහළ දමමිනි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ, විවාහ මංගල ඡායාරූප ගතකිරීම් සඳහා රුපියල් 1500ක් ද, වීඩියෝ ගතකිරීම් සදහා රුපියල් සදහා රුපියල් 5000 ක මුදලක් ද කුරුණෑගල මහ නගර සභාව විසින් දැනට අයකරගන්නා නමුත් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ ඕනෑම රූගත කිරීමක් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී රුපියල් පන්දහසක මුදලක් අයකර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

දැනට ඒ සඳහා අය කරගන්නා මුදල ද නගර සභාවට නොලැබෙන තත්ත්වයක් දැකගත හැකි බැවින් අදාළ කටයුත්ත ටෙන්ඩර් හරහා පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමටත්,ඒ හරහා රුපියල් ලක්ෂ 150ක පමණ මුදලක් ඉපැයීමටත් අපේක්ෂා කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *