විකාශන අධිකාරී පනතෙන් මාධ්‍යයට වෙන දේ

  • By editor
  • June 10, 2023
  • 0
  • 85 Views

ඉදිරියේ දී සම්මත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විකාශන අධිකාරි පනත නීතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අනතුරුව මාස හයක් ඇතුළත දැනට ඇති මාධ්‍ය විකාශන ආයතන සියල්ලේම බලපත්‍ර අවලංගු වනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ගුවන්විදුලි සංස්ථා පනත හා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත යටතේ මෙරට තුළ දැනට විකාශන ආයතන 33 ක්‍රියාත්මකය.

යෝජිත පනත ක්‍රියාත්මක වූවොත් මාස හයක් ඇතුළත මෙම විකාශන ආයතන සියල්ලේම බලපත්‍ර අවලංගු වී ඔවුන්ට අලුතින් බලපත්‍ර අයදුම් කරන්නට සිදුවෙයි.

බලපත්‍ර නැවත දෙනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන පස්දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කොමිසමක් විසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *