විකුණන්න යන මිල්කෝ එකේ විදුලි බල්බය පවා සොරකම් කරලා

  • By editor
  • February 26, 2024
  • 0
  • 82 Views

මිල්කෝ ආයතනය හා ජාතික පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඇතැම් සේවකයන් විසින් එම ආයතන වල උපකරණ සොරා ගෙන යාම ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

පෞද්ගලීකරණය කරන්නේ යයි වාර්තා වීමත් සමඟ මෙම සොරකම් සිදුවන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව උපකරණවිදුලි බල්බ ද එම සේවකයන් විසින් සොරකම් කරගෙන යමින් ඇති බවට හෙළි වී ඇත.

මෙම තත්ත්වය එහි ඉහළ නිලධාරීන්ටද පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වී තිබෙන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *