විදුලි ගාස්තු රුපියලකින් බස්සන්න හදයි

  • By editor
  • January 15, 2024
  • 0
  • 124 Views

විදුලි ගාස්තු අඩු වන්නේ රුපියලත් රුපියල් තුනයි ශත පනහත් අතර ප්‍රමාණයකින් බව මූලික නිරීක්‍ෂණවලින් හෙළි වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ලබා දුන් යෝජනා අනුව මෙම තොරතුරු වාර්තා වේ.

ඒ අනුව විදුලි ඒකක තිහට අඩුවෙන් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයන්ට විදුලි ගාස්තුව රුපියල්කින් අඩු වෙන අතර විදුලි ඒකක 180ට වැඩියෙන් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයන් සඳහා විදුලි ගාස්තු රුපියල් තුනයි ශත පනහකින් අඩුවනු ඇත.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම යෝජනා කර ඇත්තේ මේ අනුව විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සිදුකළ හැක්කේ සියයට තුනයි ශත දෙකකින් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *