විදුලි බිල අඩු වෙන හැටි මෙන්න

  • By editor
  • June 11, 2023
  • 0
  • 213 Views

ලබන ජූලි මස 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමේදී ඒකක 0 සිට 30 දක්වා කාණ්ඩයේ ගාස්තුව සියයට 26.9 කින් අඩු වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සදහන් කරයි.

එමෙන්ම ඒකක 31 සිට 60 දක්වා කාණ්ඩයේ විදුලි ගාස්තුව සියයට 10.8 කින් ද, ඒකක 61 සිට 90 දක්වා කාණ්ඩයේ විදුලි ගාස්තුව සියයට 7.2 කින් ද, ඒකක 91 සිට 180 දක්වා කාණ්ඩයේ විදුලි ගාස්තුව සියයට 3.4 කින් ද, අඩු වේ.

තවද විදුලි ඒකක 180 කට වැඩි කාණ්ඩයේ ගාස්තුව සියයට 1.3 කින් අඩු වන බව කියන මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ආගමික ස්ථාන සහ පුණ්‍යායතනවල විදුලි ගාස්තුව සියයට 3.2 කින් පමණක් අඩු වන බව ද සඳහන් කළේය.

කර්මාන්ත, පොදු කාණ්ඩය, වීථි ලාම්පු සහ රාජ්‍ය ආයතන යන කාණ්ඩවල ගාස්තුව වෙනස් නොවන වූවද හෝටල් කර්මාන්තයේ විදුලි ගාස්තුව සියයට 12.6 කින් අඩු වන බවත් කොමිසම කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *