විදුලි බිල ගෙවන්න රීලෝඩ් ක්‍රමයක්

  • By editor
  • November 24, 2023
  • 0
  • 60 Views

විදුලි බිලටත්  රීලෝඩ් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන්නැයි පොදුජන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

ඒ අනුව ජනතාවට අවශ්‍ය නම් පමණක් රීලෝඩ් එකක් දමාගෙන විදුලි බලය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

කලින් මුදල් ලැබෙන නිසා ඒ ක්‍රමවේදය විදුලිබල මණ්ඩලයටත් වාසි සහගත බව ලොකුගේ  මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *