ශ්‍රී ලංකන් විකුණන්න අභිලාශ කැඳවීම දීර්ඝ කරයි

  • By editor
  • February 28, 2024
  • 0
  • 51 Views

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව විකිණීම සඳහා දෙස් විදෙස් ආයෝජකයින්ගෙන් අභිලාශ කැඳවීමේ කාලය ලබන මස 06 වනදා දක්වා යළි දීර්ඝ කර ඇත.

ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සේවාව විකිණීම වෙනුවෙන් අභිලාශ කැඳවීමේ කටයුතු පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ වූ අතර ඉන් අනතුරුව අවස්ථා 05 කදී එම කාලය දීර්ඝ කිරීම සිදුවිය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් යානාවල ගමන් වාර අවලංගු වීම පසුගිය කාලයේ අවස්ථා රැසකදී සිදුවිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *