ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දේශීය තරග නතර කරයි

  • By editor
  • September 1, 2023
  • 0
  • 233 Views

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ආයතනය මුහුණ පා ඇති අභ්‍යන්තර ගැටලු හමුවේ සියලු දේශීය තරඟාවලි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන පළාත් දිස්ත්‍රික් ඇතුළු සියලු ප්‍රධාන පෙළේ දේශීය තරඟාවලි අත්හිටුවීමට කටයුතු කර ඇත.

පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව සමග සාකච්ඡා කර විසඳන තෙක් මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *