“සතුටු දැයක්” හදන්න දිලිත් මහනුවරට 

  • By editor
  • January 7, 2024
  • 0
  • 83 Views

ව්‍යවසාකත්ව රාජ්‍යයක් තුළින් ‘සතුටු දැයක්’ නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණෙන් මව්බිම ජනතා පක්ෂ නායක දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් සමුළුව අද පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව මහනුවර සහස් උයන හී දී පෙරවරු 10.00 ට ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *