සද්දේ වැඩි බස් වලට වැඩ වරදී

  • By editor
  • December 28, 2023
  • 0
  • 189 Views

බස් රථවල කැසට් යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කර අධික ශබ්දයක් නිකුත් කිරීම හේතුවෙන් මගීන් දැඩි පීඩාවකට ලක්වන බැවින් එය ඉදිරියේදී නියාමනය කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සැලසුම් කර ඇත.

බස් රථ වලින් සිදුවන සාමාජයීය ශබ්ද දූෂණය අවම කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා පරිසර අමාත්‍යාංශය එක්ව ඉදිරියේදී නියාමන වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බවද එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතා සදහන් කරයි.

එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතා තවදුරටත් සදහන් කළේ, බස් රථවල කැසට් යන්ත්‍ර අධික ශබ්දයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් රථ වාහන පොලිසියට ඊට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *