සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින්ට කැදවීමක්

  • By editor
  • April 25, 2023
  • 0
  • 78 Views

මහජන සාමය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයන් දිවයින පුරා  කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා ආඥාවක් නිකුත් කර ඇතැයි නියෝජ්‍ය කතානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා එම ආඥාව නිකුත් කර ඇත්තේ  40  වැනි  අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂක පනතේ  දොළොස් වැනි වගන්තියෙන් ඔහුට  පැවරී ඇති බලතල අනුව බවද නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *