සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව වෙන්වෙයි

  • By editor
  • March 19, 2024
  • 0
  • 70 Views

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් වෙන්ව සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව රාජ්‍ය ව්‍යවසායක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

විදුලි බල හා බලශක්තිය අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට මෙලෙස කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මේ සදහා ආයෝජනයක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගනු ලැබීමෙන් පසු ඒ සඳහා අවස්ථා ආයෝජනයන් දේශීය සහ විදේශීය පුද්ගලික අංශය මගින් සපයා ගැනීමට හැකිවන පරිදි සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව වෙනම රාජ්‍යවසායක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම යෝග්‍ය බවට තීරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *