සමනළ වැවේ ජලයට කැබිනට් අනුමැතිය

  • By editor
  • August 7, 2023
  • 0
  • 86 Views

වලවේ කලාපයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ජලය සමනළ වැව ජලාශයෙන් නිකුත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

එමෙන්ම ඉන් ජාතික විදුලි බල අවශ්‍යතාවයට අහිමි වන ධාරිධාව විකල්ප ක්‍රමවේද ඔස්සේ ලබා ගැනීමටත් තීරණය කර තිබේ.

උඩවලව ජලාශයට සමනල වැවෙන් ජලය නිකුත් කිරීම මේවන විටත් අදාළ බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *