සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට ලිංගික අල්ලස් නොදුන් පිරිසකට සමෘද්ධි සහනාධාර කපලා

  • By editor
  • June 18, 2023
  • 0
  • 134 Views

ලිංගික අල්ලස් නොදීම නිසා සමෘද්ධි සහනාධාර අයදුම් කළ ලිංගික ශ්‍රමිකයන් ගෙන් 56%කට සමෘද්ධි සහනාධාර කපාහැර වාර්තාවකින් හෙළි වී තිබේ.

දකුණු ආසියානු ලිංගික ශ්‍රමික ප්‍රජාව සහ ඔවුන්ගේ මිතුරු ජාලයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් මගින් නිකුත් කරන ලද මෙරට ලිංගික ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ තත්ත්වය පිළිබද වාර්තාවක මේ බව හෙළි වී ඇත.

එමෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන සමග කටයුතු කිරීමේදී අගතියට පත් වීම, වෙනස්කම්වලට භාජන වීම සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වීම ආදී ත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වීමෙන් ලිංගික ශ්‍රමිකයන් 77%ක් කිසිදාක සමුර්දි සහනාධාර ඉල්ලා නැතැයිද වාර්තාව කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *