සමෘද්ධි ලිස්ට් එක වැරදියි – ලෝක බැංකු ණය ප්‍රමාදයි

  • By editor
  • April 2, 2023
  • 0
  • 155 Views

ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් ලැබීමට නියමිතව තිබූ මිලියන 750 ක ණය ප්‍රමාණය ‘සමෘද්ධිලාභීන්ගේ ලැයිස්තුවේ ඇති අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් ප්‍රමාද වන බවට වාර්තා වී ඇත.

සැබෑ ලෙසම සහනාධාර ලැබිය යුතු පුද්ගලයින්ට ආධාර ලබා දීමට ලෝක බැංකුව ඉදිරිපත් වී තිබූ අවස්ථාවක ඒ සදහා ඉදිරිපත් කර තිබූ සමෘද්ධිලාභීන්ගේ ලැයිස්තුව ට ඊට අදාල නොවන අයගේ ද නම් එකතු කර ඇති බවට හෙලි වීමෙන් මෙම ප්‍රමාදය සිදුව තිබේ.

එමෙන්ම සැබෑ ලෙසම සහනාධාර ලැබිය යුතු අයගේ ලැයිස්තුවක් නිසි ලෙස සකස් කර ලබා දෙන ලෙසට ද ලෝක බැංකුව උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *