සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට විමල් වැඩ ගොඩක් පවරයි

1
233

අන්තර්කාලීන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව මගින් ක්‍රියාත්මක කළයුතු යෝජනා සම්බන්ධව ජාතික නිදහස් පෙරමුණ විසින් යෝජනා මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.

සර්ව පාක්ෂික අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවකට ඉඩසළස්මින් ජනාධිපති සහ අගමැති දෙදෙනාම ඉල්ලා අස්වවීම සහ අගමැති ඉල්ලා අස් නොවේනම් පාර්ලිමෙන්තුවට ඉදිරිපත් කරනා දෝෂාභියෝගයක් මගින් ඉවත් කිරීම,

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරගලකරුවන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවීම, පවතින ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමට නිස්චිත මාර්ග සිතියමක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ එකී වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ අරගල කරුවන් සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු පාර්ශව කරුවන් සමග එකඟතාවයකට පැමිණිම.

මහජන වගකීම සහතික කරනුවස් අරගලයේ නියුතු පාර්ශව කරුවන්ගෙන් ජාතික සභාවක් පිහිටවීම සම එකී සභාව මගින් ජාතික වැඩ පිළිවෙළ ආවේක්ෂණය කිරීම .

ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවේ සියළුම නියෝජිතයගෙන් සමන්විත විධායක සභාවක් පිහිටවීම සහ එම සභාව මගින් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සහ අමාත්‍ය මණ්ඩළය සඳහා ජනධිපතිවරයා වෙත නාම යොජනා උදිරිමත් කිරිම.

ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුව මගින් ඉදිරි මාස පහ සඳහා නව අයවැයක් ඉදිරිපත් කිර්‍රීම සහ එමගින් අත්‍යාවශ්‍ය නොවන සියලුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් අත් හිටවීම.

ගෑස්, ඉන්ධන, පොහොර, ඖසධ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැපයිම පිළිබඳ ශක්තිමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම ඇතුළු යෝජනා රැසක් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ යෝජනාවලියේ ඇතුළත් වෙයි.

1 COMMENT

  1. Why he does not mention basic economic problems of the country?
    – To stop printing money for paying government servants, What is his solution?
    – What proposal for earning $
    He should be know the solutions instead playing politics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here