සල්ලි පොකුරු දෙන අයට වැඩ වරදින ලකුණු

  • By editor
  • March 21, 2024
  • 0
  • 116 Views

මේ වනවිට බොහොමයක් දෙනා විසිතුරු භාණ්ඩ සහ තෑගි අයිතම සකස් කිරීම උදෙසා වලංගු මුදල් නෝට්ටු භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධානය යොමුකර ඇත.

ඒ අනුව මුදල් නෝට්ටු විකෘති කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනයෙන් දැඩිව අවධාරණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි භාවිතය පිළිබඳ සම්මතයන් ඉක්මවා යන්නන් හට දැඩි දඬුවම් හිමිවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *