ස්ථාන මාරු ගන්න ඉන්න රජයේ නිලධාරීන්ට පණිවුඩයක්

  • By editor
  • March 7, 2024
  • 0
  • 85 Views

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථීර නිලධාරියෙක් මධ්‍යම රජයේ තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම නැවත දැනුම්දෙන තුරු අත්හිටුවීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට ඒ පිළිබද දන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *