සිනොපෙක් මත්තේගොඩින් වැඩ අරඹයි

  • By editor
  • August 31, 2023
  • 0
  • 226 Views

මෙරට ඉන්ධන බෙදාහැරීම මෙරට නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින් චීනයේ සිනොපෙක් සමාගම පළමු ඉන්ධන පිරවුම්හල කොළඹ මත්තෙගොඩ ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ බෙදා හරින පෙට්‍රල් හා ඩීසල් සඳහා ලීටරයකින් රුපියල් තුනක ගාස්තුවක් අඩු කර ඇත.

ඔක්තෝබර් මාසය වන විට මෙරට ඉන්ධන පිරවුම්හල් 150ක් සිනොපෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් බවට පරිවර්තනය කිරීමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *