සියලුම පාසල් පලාත් සභා යටතට 

  • By editor
  • December 30, 2023
  • 0
  • 93 Views

මෙරට සියලුම පාසල් පළාත් සභා යටතේ පමණක් පවත්වාගෙන යාමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අනුව යෝජනා වී ඇත.

අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වී රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ ඉදිරියට ජාතික හා පළාත් යනුවෙන් පාසල් දෙවර්ගයක් පවත්වාගෙන නොයාමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සිදුකළ පාසැල් අධීක්ෂණ හා පරිපාලන කටයුතු පළාත් සභාවට පැවැටීමත් යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *