සීදූව රෝහලේ බාහිර රෝගීන්ට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නෑ

  • By editor
  • April 21, 2023
  • 0
  • 109 Views

ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හිඟය නිසා සීදූව විජය කුමාරතුංග රෝහලේ බාහිර රෝගීන්ට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නිකුත් කිරීම නවත්වන ලෙස රෝහල් අධ්‍යක්ෂ ඩී.සී.ඒ. රණවීර මහතා රෝහලේ වෛද්‍යවරන් සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ලිඛිතව උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව මැයි පළමුවැනි දා සිට  ක්‍රියාත්මක වන පිරිදි  බාහිර රෝගීන්ට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ  නිකුත් නොකරන බවත් ප්‍රතිජිවක අවශ්‍ය රෝගීන්ට එම ඖෂධ බාහිර ඖෂධහල්වලින්  මිලදී ගැනීම සඳහා අදාල බෙහෙත් වට්ටෝරුව නිකුත් කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *