සුනාමි අවදානමක් නෑ – ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය

  • By editor
  • December 30, 2023
  • 0
  • 86 Views

අද (30) ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ භූ චලනය හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව වාර්තා වේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය මේ බව සඳහන් කරයි.

ඉන්දියන් සාගරයේ භූ චලනයක් ඇති වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ ජනතාවට මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් පසු වන්නැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර තිබුණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *