සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරියේ අමුතු නාටකයක්

  • By editor
  • March 20, 2024
  • 0
  • 84 Views

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට අද “සුරා බබා කොමසාරිස්” වීදි නාට්‍යය සහ නිහඬ විරෝධතාවයක් පවත්වනු ලැබීය.

මෙරට ප්‍රධානපෙළේ මත්පැන් නිෂ්පාදන ආයතන වලින් අයවිය යුතු කෝටි 678 ක හිග මුදල් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අයනොකරගන්නා බව සදහන් කරමින් මෙම රග දැක්වීම සහ විරෝධතාවය පවත්වා තිබේ.

මගෙන් රටට සිවිල් සංවිධානය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව මගින් මෙම කටයුතු සැලසුම් කර තිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව පහළින්

https://www.facebook.com/2bnews123/videos/430859832807453/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *