සුහුරුපායේ අමාත්‍යාංශ 05ක් ඉවතට

  • By editor
  • April 3, 2023
  • 0
  • 158 Views

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ තීරණයකට අනුව බත්තරමුල්ල ‘‘සුහුරුපාය’’ ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කර ඇති අමාත්‍යාංශ පහක් ඉන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් පී.වී. ගුණතිලක ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ඇති බැවින් එම අමාත්‍යාංශ ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව ආරක්ෂක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස, කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන හා සංචාරක හා ඉඩම් යන අමාත්‍යාංශ මෙලෙස ඉවත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණෙන මහජනතාවට උපරිම හා ඵලදායි ලෙස සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් මෙම අමාත්‍යාංශ ඉවත් කරන බවත් ඒ අනුව මැයි මස පළමු වන දින වන විට එම අමාත්‍යාංශ ඉවත් කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *