හමුදා නිලධාරිනියන්ව දුම්රිය ධාවනයට පුහුණු කරයි

  • By editor
  • April 21, 2023
  • 0
  • 82 Views

යුද හමුදාපතිවරයාගේ උපදෙස් මත යුද හමුදා නිළධාරිනියන් සඳහා දුම්රිය එන්ජින් ධාවන පුහුණුවීම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මෙම පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට යුද හමුදාවේ සියලුම ඒකක වෙත දැනුම් දීමට ද කටයුතු කර ඇත.

යුද හමුදාවේ මේජර් හා ඉහළ නිලයන් දරණ නිලධාරිනියන්ට මෙම පුහුණුව සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම ගැනීමට පියවරගෙන ඇති අතර එම පාඨමාලාව හැදෑරීමට කැමැති අය සඳහා ඉදිරිපත් වන ලෙස ද යුද හමුදාව දැනටමත් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *