හිටපු ජනපති ආර්යාව මහජන මුදලින් මදුරු කොයිල් ඉල්ලයි

  • By editor
  • October 3, 2023
  • 0
  • 272 Views

හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිඳ හේමා ප්‍රේමදාස විසින් ලිපි ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ඉල්ලමින් ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඉකුත් මස 20 වනදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරිනිය වෙත ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින් ඇය විසින් අදාළ ලිපිද්‍රව්‍ය ඉල්ලුම් කර ඇත.

එහිදී ඇය එම ලිපිද්‍රව්‍ය අතරට මෝර්ටීන් මදුරු කොයිල් 2ක් ද ඉල්ලා සිටීම ද සුවිශේෂී කරුණකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *