හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට වරප්‍රසාද අහිමි වෙයි

  • By editor
  • July 25, 2023
  • 0
  • 118 Views

හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ වරප්‍රසාද ඉවත් කිරීමට නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ නිල නිවාස වල ජලය, විදුලිය, දුරකථන ගාස්තු සදහා මුදල් වෙන් නොකිරීමට ජනාධිපති කාර්යාලය තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට හිමිවන්නේ නිල නිවාසය, වාහන නඩත්තුව සහ ඉන්දන දීමනාව පමණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *