හෙට රෝහල් වලට විදුලිය නැද්ද – හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • July 13, 2023
  • 0
  • 140 Views

හෙට දිනයට පෙර මෙම හිග විදුලි බිල් නොපියවන්නේ නම් රට පුරා ප්‍රධාන රෝහල් රැසකම විදුලිය විසන්ධි කරන බවට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දැනුම්දී තිබේ.

ඒ බව එම රෝහල්වල අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ද ෆැක්ස් පණවිඩ මාර්ගයෙන් දැනුම් දී ඇති අතර ඒ බව රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල, ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික් රෝහල රෝහල් වලින් තහවුරු කර ඇත.

එමෙන්ම රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආයතන වල මේ වන විට හිඟ විදුලි බිල රුපියල් බිලියන තුනක් එකතු වී ඇති බවත් එය නොගෙව්වොත් එම ආයතන වල විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *