හෙට සිට උදේ 8.00 සිට 10.00 දක්වා බාර් අරී

  • By editor
  • December 8, 2023
  • 0
  • 226 Views

මත්පැන් හල් විවෘත කරන වේලාව පෙ.ව 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත.

එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව හෙට (09) සිට මත්පැන් හල් විවෘත කරන වේලාව වෙනස් වේ. මෙතෙක් කල් මත්පැන් හල් විවෘත කරනු ලැබුවේ පෙ.ව 9.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා ය.

මීට අමතරව විවිධ මත්පැන් හල් වර්ග 17ක් යටතේ මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන සදහා ද විවෘත කරන වේලාවන් ද සංශෝධනය කර ඇත.

තානායම්, සංචාරයක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත බලපත්‍ර, ක්‍රීඩා සමාජ බලපත්‍ර මගින් මත්පැන් හල් විවෘත කරන වේලාව රාත්‍රී 12 දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

සංචාරයක මණ්ඩලයේ අනුමැතියලත් හොටෙල්වල පෙ.ව 10.00 සිට පසුදා අලුයම 02 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

අදාළ වේලාවන් පහත පරිදි වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *