හෙලිකොප්ටරේ දෙකඩ වෙයි

  • By editor
  • April 11, 2023
  • 0
  • 99 Views

ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් විපක්ෂයේ සිටින කණ්ඩායම් කිහිපයක එකතුවෙන් බිහි කරන ලද නිදහස් ජනතා සන්ධානයෙන් නිදහස ජනතා සභාව ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඩලස් අලහප්පෙරුම, ජී.එල්. පීරිස් මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නිදහස ජනතා සභාව තවදුරටත් නිදහස් ජනතා සන්ධානයේ සමග ඉදිරියට කටයුතු නොකරන බව දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *