හොරට කිරුවොත් දැනුම් දෙන්න

  • By editor
  • April 9, 2023
  • 0
  • 176 Views

මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රමිතියෙන් තොර කිරුම් මිනුම් උපකරණ පිළිබදව දැනුම් දීම සදහා පැය 24 ක්‍රියාත්මක විශේෂ සේවාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

0112182253 යන දුරකථන අංකයෙන් එම ඒකකය සම්බන්ද කරගත හැකිය.

උත්සව සමයේ ප්‍රමිතියෙන් තොර කිරුම් මිනුම් උපකරණ භාවිතකර භාණ්ඩ අළෙවි කරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති අතර මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එලෙස ලැබෙන පැමිණිලි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මකවන විශේෂ විමර්ශන කණ්ඩායම් වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *