09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරය 24 වනදා අවසන්

  • By editor
  • January 16, 2024
  • 0
  • 58 Views

09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරය ලබන 24 වනදා වාර අවසන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ලබන මස 07 වනදා  ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උත්සවශ්‍රියෙන් යළි පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම ලබන 23 සහ 24 දිනවල පැවැත්වෙන අතර ඉන් අනතුරුව සිව්වන සභාවාරය අවසන්  කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *